OHAYO! xây dựng môi trường chơi-tập tương tác mở theo quan điểm giáo dục Nhật Bản, tạo lập không gian cho bé rèn luyện tính tự lập & những kỹ năng xã hội cần thiết trước khi giúp trẻ lĩnh hồi kiến thức về tự nhiên.