Ngoại khóa

  1. OHAYO! BIRTHDAY PARTY – Sinh nhật mỗi tháng cho các bé & nhân viên
  2. OHAYO! FUNNY EVENT – Sự kiện lễ hội hàng tháng
  3. OHAYO! FIELD TRIP – Hoạt động dã ngoại hàng tháng
  4. OHAYO! OUTDOOR- Hoạt động ngoài trời mỗi ngày
  5. MUSIC PLAY – Hoạt động cảm thụ âm nhạc
  6. PHYSICAL ACTIVITY – Hoạt động phát triển thế chất

Sự kiện đã diễn ra